Добре дошли на страниците на Начално училище "Свети Паисий Хилендарски" - гр. Нова Загора

 

УТРЕ ЗАПОЧВА ОТ ДНЕС...

 

УЧИЛИЩЕ С АМБИЦИИ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ВИЗИЯ И ЕВРОПЕЙСКО ОБРАЗОВАНИЕ НА        ПОДРАСТВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ

 

Училището ни се намира в центъра на град Нова Загора.

        За начало се приема  1921 година, когато е положен първия камък на първоначално училище “Отец Паисий”. Това става тържествено, в присъствието на Министъра на народната просвета—Стоян Омарчевски.

        Редовни учебни занятия в сградата започват на 13 октомври 1923 година, година изпълнена с драматизъм и исторически събития за нашия град и район.

Учебната година започва с четири класови образования по интереси и четирима начални учители. Учебната сграда е на един етаж.

През 1964 година училището се надстроява, а през 1980 година се построяват и допълнителни постройки в двора на училището, за да се поберат близо 400—те ученици и осигурят условия за постигането на целодневна организация на учебния процес. През 1988 година се открива ново начално училище в града и част от учениците се пренасочват към него. В училище “Паисий Хилендарски” остават 114 деца, обучавани целодневно.

През периода 1974—1986 година, училището е било базово за района и е работили в сътрудничество с Института за преквалификация на педагогически кадри—гр.Стара Загора и Окръжна дирекция за народна просвета—гр. Сливен.

Добрите традиции за качествено обучение са наследени и днес можем да кажем, че  педагогическата колегия е с ядро от професионалисти с висока научна и професионална подготовка: общопедагогическа и методическа. В голямата си част учителите са носители на професионално-квалификационни степени, автори на публикации и ежегодни участници в Националната конференция—”Училището-желана територия на ученика.

Вниманието ни е насочено към създаване на оптимална управленска и учебна среда, в която си дават среща поколенията.

Непрекъснато обновяващата се материално техническа база създава условия за постигане на желана от родителите и децата среда за учебен труд.

Богатата класна и извънкласна работа са знак за добра атестация.

Училището работи по проекти и с това способства постигането на своите цели.

Днес в Начално училище “Свети Паисий Хилендарски”, са постигнати 9 паралелки с 175 ученици.

Независимо, че е най-малкото общинско училище на територията на гр.Нова Загора, то има амбициозна програма и желание да приведе средата си към съвременните европейски изисквания и да стане средище на положителни практики и иновационен опит.

Да си пожелаем дръзновение и  оптимизъм.